แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Dublin Core

Title

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

Subject

การบริหาร -- แผนงาน

Description

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต -- หลักการและเหตุผล -- วัตถุประสงค์ -- เป้าหมาย -- ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติงาน -- แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต -- แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต -- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต -- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย -- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก -- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต -- ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

Date

2564

Type

Text

Format

Application/pdf.
8 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.1/13

Location

server หมวดที่ 4.1 แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University