พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541

Dublin Core

Title

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541

Creator

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พระราชบัญญัติ

Description

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2541
เป็นปีที่ 53 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 115 ตอนที่ 65ก หน้า 1-20
ลงวันที่ 25 กันยายน 2541

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Date

2541

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

อ ชร.1.5/15

Location

เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ 2539 - 2541 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University