BROWSE ITEMS (55 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : ประวัติการก่อตั้ง / Collection : / Full Text : / Year :


   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541

   ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2541 เป็นปีที่ 53 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 115 ตอนที่ 65ก หน้า 1-20 ลงวันที่...

   การบริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2541 2,614 views
   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย,พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย,ประวัติการก่อตั้ง


   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดหาที่ดินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2539

   เอกสารสำเนา จำนวน 24 แผ่น ประกอบด้วยการพัฒนาและจัดหาที่ดิน มฟล.บัญชี,รายชื่อคณะกรรมการพัฒนา และจัดหาที่ดิน, คำสั่ง ทบวงมหาวิทยาลัย บันทึกข้อความ สถาบันราชภัฎเชียงราย,...

   ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2539 514 views
   โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติการก่อตั้ง
   ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2539

   เอกสารและสำเนาลายลักษณ์ จำนวน 60 แผ่น ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,...

   ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2539-11-04 523 views
   โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติการก่อตั้ง


   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2540

   เอกสารและสำเนา จำนวน 10 แผ่น ประกอบด้วยรายนามคณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม, คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย, การจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,...

   ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2540-01-06 448 views
   โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติการก่อตั้ง

   ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2540

   เอกสารและสำเนา จำนวน 13 แผ่น ประกอบด้วย บันทึกข้อความรายงานการเข้าร่วมประชุม, สรุปเรื่องร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,...

   ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2540-01-21 471 views
   โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติการก่อตั้ง   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2