BROWSE ITEMS (55 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : ประวัติการก่อตั้ง / Collection : / Full Text : / Year :


  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541

  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2541 เป็นปีที่ 53 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 115 ตอนที่ 65ก หน้า 1-20 ลงวันที่...

  การบริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2541 2,373 views
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย,พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย,ประวัติการก่อตั้ง


  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและจัดหาที่ดินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2539

  เอกสารสำเนา จำนวน 24 แผ่น ประกอบด้วย การพัฒนาและจัดหาที่ดิน มฟล.บัญชี,รายชื่อคณะกรรมการพัฒนา และจัดหาที่ดิน ,คำสั่ง ทบวงมหาวิทยาลัย บันทึกข้อความ สถาบันราชภัฎเชียงราย ,...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2539 431 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติการก่อตั้ง
  ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2539

  เอกสารและสำเนา ลายลักษณ์ จำนวน 60 แผ่น ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2539-11-04 447 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติการก่อตั้ง


  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2540

  เอกสารและสำเนา จำนวน 10 แผ่น ประกอบด้วย รายนามคณะอนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ,คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย, การจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2540-01-06 378 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติการก่อตั้ง

  ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2540

  เอกสารและสำเนา จำนวน 13 แผ่น ประกอบด้วย บันทึกข้อความรายงานการเข้าร่วมประชุม, สรุปเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2540-01-21 408 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติการก่อตั้ง  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2