รายงานประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฉบับย่อ)

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฉบับย่อ)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี (ฉบับย่อ)

Description

ประวัติมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงานวัตถุประสงค์ -- ภารกิจ -- ลายตุง -- โครงสร้างการบริหาร -- เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2551 -- การบริหาร -- การจัดการศึกษา -- การสนับสนุนการศึกษา -- การพัฒนานักศึกษา -- การพัฒนาคุณภาพการศึกษา -- การวิจัย -- การบริการวิชาการแก่สังคม -- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -- ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น -- สารสนเทศ -- อาคารสถานที่ -- หมายเลขโทรศัพท์

Date

2551

Type

Text

Format

44 หน้า: ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.1.1/14

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University