รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2544

Dublin Core

Title

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2544
ประกอบด้วยอาคาร 28 รายการ รวม 81 หลัง ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งสิ้น 33 รายการ ครั้งที่ 2/2544 วันที่ 29 มกราคม 2544 ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 6 ทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

การประชุม -- การก่อสร้าง -- อาคาร

Description

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -- การจัดบุคลากรทำงานล่วงเวลา ประจำเดือนมกราคม 2544 ของบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน -- เรื่องสืบเนื่อง -- การแก้ไขรูปแบบรายการ ครั้งที่ 2 -- แผนงานเร่งรัดการงานก่อสร้างอาคารเป้าหมาย 5 หลัง เพื่อรองรับการเปิดการสอนในปีการศึกษา 2544 -- ORGANIZATION CHART ในสำนักงานสนาม -- การปรับแก้ไขค่า K -- การรับประกันผลงานอาคารที่เปิดใช้งานก่อนหมดอายุสัญญา -- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -- รายงานความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง

Date

2544-01-29

Type

Text

Format

Application/Pdf. (10 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.3.1/10

Location

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2544 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University