รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2544

Dublin Core

Title

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2544
ประกอบด้วยอาคาร 28 รายการ รวม 81 หลัง ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งสิ้น 33 รายการ ครั้งที่ 1/2544 วันที่ 15 มกราคม 2544 ณ การประชุมผ่านทางไกลผ่านจอภาพ ระหว่าง ห้องประชุมหน่วยงานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 ทบวงมหาวิทยาลัย กับห้องประชุม 201 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

การประชุม -- การก่อสร้าง -- อาคาร

Description

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -- รายงานความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง -- การแก้ไขรูปแบบรายการ ครั้งที่ 2 -- การแก้ไขปรับสูตรการปรับค่า K -- การรับประกันผลงานสำหรับอาคารที่แล้วเสร็จ -- เรื่องอื่นๆ -- ติดตามมาตรการเร่งรัดงานก่อสร้างอาคาร 5 หลัง

Date

2544-01-15

Type

Text

Format

Application/Pdf. (9 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.3.1/9

Location

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2544 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University