รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 11/2543

Dublin Core

Title

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 11/2543
ประกอบด้วยอาคาร 28 รายการ รวม 81 หลัง ระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งสิ้น 33 รายการ ครั้งที่ 11/2543 วันที่ 6-7 ตุลาคม 2543 ณ สำนักงานสนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนอาคารสถานที่

Subject

การประชุม -- การก่อสร้าง -- อาคาร

Description

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -- การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างและกรรมการตรวจรับและรับมอบงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เรื่องหนังสือของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา TPFC เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาความล่าช้าของงานก่อสร้าง -- เรื่องกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา TPFC แต่งตั้งผู้จัดการโครงการคนใหม่แทน -- ผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต -- เรื่องสืบเนื่อง -- มาตรการเร่งรัดการก่อสร้าง -- การดำหนดรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรม -- แผนอนุมัติวัสดุก่อสร้าง -- รายงานผลกระทบการย้ายตำแหน่งอาคาร M2 เนื่องจากการก่อสร้างอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน -- ขออนุมัติแบบก่อสร้างทางเชื่อมเข้ามหาวิทยาลัย -- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -- เรื่องแก่ไขสัญญาการก่อสร้าง -- ขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดสูตรการปรับค่า K -- การตรวจรับมอบการก่อสร้างของ บชม.ช การช่างครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10 -- การขออนุมัติเพิ่มขนาดสายไฟฟ้าสำหรับดวงโคมบนถนน RO,R1a , R2a -- ผลทดสอบและการเบิกเงินผลงาน

Date

2543-10-06

Type

Text

Format

Application/Pdf. (7 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.3.1/7

Location

รายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2544 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University