คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2549

Dublin Core

Title

คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2549

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- ปริญญาตรี

Description

สารอธิการบดี -- ตราสัญลักษณ์ -- แถบประดับครุย -- ดอกไม้ประจำ -- ปณิธาน -- ความเป็นมา -- หลักการ -- การก่อสร้างและแนวคิดออกแบบมหาวิทยาลัย -- โครงสร้างการจัดองค์กร -- ผู้บริหาร -- หลักสูตร -- โครงสร้างการบริหารส่วนพัฒนานักศึกษา -- ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา -- ฝ่ายวินัยนักศึกษและพัฒนานักศึกษา -- ฝ่ายการกีฬาและสุขภาพ -- ฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษา -- ฝ่ายหอพักนักศึกษา -- เพลงประจำมหาวิทยาลัย -- รายชื่อพนักงานส่วนพัฒนานักศึกษา

Date

2549

Type

Text

Format

117 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง

Call Number

สพ มฟล.2.1/7

Location

ชั้นหนังสือ 2.1 คู่มือนักศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University