เอกสารประกอบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น

Dublin Core

Title

เอกสารประกอบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น
ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2547 อาคารปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ S1

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Subject

การอบรม -- คอมพิวเตอร์ -- การบริการวิชาการ

Date

2547-02-07

Format

129 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.1.7/41

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Rights

Mae Fah Luang University