BROWSE ITEMS (26 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : เอกสารประกอบ / Collection : / Full Text : / Year :   เอกสารประกอบการอบรม โครงการ Workshop ถ่ายรูป Marco Photograph

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2549-11-18 493 views
   การบริการวิชาการ,การอบรม,เอกสารประกอบ


   เอกสารประกอบการอบรม โครงการศิลปะการพูดในที่ชุมชน

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2550-01-20 510 views
   การบริการวิชาการ,การอบรม,เอกสารประกอบ

   Introduction to Microsoft Access ( 2000, XP, 2003 )

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2550-01-20 509 views
   การบริการวิชาการ,การอบรม,เอกสารประกอบ

   เอกสารประกอบการฝึกอบรม เสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2550-01-30 524 views
   การบริการวิชาการ,การอบรม,เอกสารประกอบ

   การเป็นพิธีกรมืออาชีพ

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2553 90 views
   การบริการวิชาการ,การอบรม,เอกสารประกอบ

   สำรวจเมืองเชียงของ : The Inventory

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2552-06-18 77 views
   การบริการวิชาการ,การวิจัย,เอกสารประกอบ

   โครงการการบรรยายเรื่อง "งานวิจัยแบบชุมชนมีส่วนร่วมโดยใช้แบบจำลองเพื่อนคู่คิด

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2550-05-29 69 views
   การบริการวิชาการ,การวิจัย,เอกสารประกอบ

   ท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2552-01-28 82 views
   การสัมมนา,การเสวนา,เอกสารประกอบ

   The Third French - MFU Seminar on: " Aromatherapy and Spa "

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2007-12-13-14 81 views
   การบริการวิชาการ,การสัมมนา,เอกสารประกอบ

   โครงการเสวนาเรื่อง เมืองเชียงแสนตามคำบอกเล่า

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2549-08-31 80 views
   การบริการวิชาการ,การสัมมนา,เอกสารประกอบ

   "งานวิจัยภายใต้ความร่วมมือ Frenco-Thai Joint Reserach Project และการเสวนาเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย "

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2554-08-24 81 views
   การบริการวิชาการ,การสัมมนา,เอกสารประกอบ   การเตรียมความพร้อมในการอบรมการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศคณะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2551-01-17-18 72 views
   การบริการวิชาการ,การอบรม,เอกสารประกอบ

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2