BROWSE ITEMS (60 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : การอบรม / Collection : / Full Text : / Year :


   โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานยุคใหม่

   แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2545-05-05 663 views
   การบริการวิชาการ,การอบรม

   เอกสารประกอบการอบรม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินจากภายนอก

   นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ปัจจัยดัชนีบ่งชี้คุณภาพ -- นโยบายแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา -- สี่สาระการประกันคุณภาพการศึกษา --...

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา 2544-12-28 554 views
   เอกสารการประชุมสัมมนา,การอบรม,การประกันคุณภาพ

   เอกสารประกอบการอบรม โครงการ Workshop ถ่ายรูป Marco Photograph

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2549-11-18 529 views
   การบริการวิชาการ,การอบรม,เอกสารประกอบ

   สถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยน.พ.สำเริง กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 -- ยุทธศาสตร์การพัฒนาแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต...

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2549-11-24 658 views
   การบริการวิชาการ,การสัมมนา,การอบรม


   เอกสารประกอบการอบรม โครงการศิลปะการพูดในที่ชุมชน

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2550-01-20 543 views
   การบริการวิชาการ,การอบรม,เอกสารประกอบ

   Introduction to Microsoft Access ( 2000, XP, 2003 )

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2550-01-20 546 views
   การบริการวิชาการ,การอบรม,เอกสารประกอบ

   เอกสารประกอบการฝึกอบรม เสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร

   สิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 2550-01-30 566 views
   การบริการวิชาการ,การอบรม,เอกสารประกอบ
   ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

   โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2554-09-15 461 views
   การบริการวิชาการ,การอบรม,ใบปลิว

   ขอเชิญร่วมเข้าฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลดินจากขยะอินทรีย์

   โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2554 494 views
   การบริการวิชาการ,การอบรม,ใบปลิว

   Make - Up for You Personality workshop Discover make - up Techniques

   โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2018-02-15 210 views
   การบริการวิชาการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การอบรม

   FLASH CHOIR SINGING WORKSHOP

   โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - ลุ่มน้ำโขง 2018-02-22 226 views
   การบริการวิชาการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การอบรม

   FRENCH SINGING WORKSHOP AND SINGING CONTEST

   โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - ลุ่มน้ำโขง 2020-02-28 157 views
   โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การอบรม

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2