สถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยน.พ.สำเริง กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Dublin Core

Title

สถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยน.พ.สำเริง กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การอบรมสัมมนาโครงการเครือข่าย สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยปัญญาท้องถิ่นสุขภาพ วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Subject

การอบรม -- สัมมนา -- การบริการวิชาการ

Description

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 -- ยุทธศาสตร์การพัฒนาแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

Date

2549-11-24

Format

20 หน้า

Call Number

สพ มฟล.1.7/11

Location

ชั้นหนังสือ 1.7 เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา อบรม

Rights

Mae Fah Luang University