ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2552

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ -- หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล -- คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- นายไกรสร จันศิริ -- นายประเสริฐ พุ่งกุมาร -- นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ -- นายสมนึก พิมลเสถียร

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2552-02-16

Type

Text

Format

Application/pdf.
16 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.8/8

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 และพิธีเปิดศูนย์ทางไกลในโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลฯ วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University