พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2548

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2548
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2550

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2547 -- กำหนดการ --
คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย -- คำกราบบังคมทูลรายงานกิจการมหาวิทยาลัยโดยสังเขปในรอบปี 2549 -- รายนามผู้กราบบังคมทูล -- คำประกาศเกียรติคุณ -- ฯพณฯ มาดาม เฉิน จื้อลี่ -- ศาสตราจารย์
ดร. เจตนา นาควัชระ -- รายนามผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2548 -- คุณสมบัติบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ -- คำปฎิญาณของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2548

Date

2550-02-13

Format

36 หน้า

Source

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.6/2
เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2548 และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

Rights

Mae Fah Luang University