BROWSE ITEMS (103 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : สูจิบัตร / Collection : / Full Text : / Year :   สูจิบัตร พิธีส่งมอบอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2545 1,191 views
   สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม   สูจิบัตรการแสดงดนตรี จากดนตรีคลาสสิค สู่ดนตรีร่วมสมัย

   รายการแสดง -- รายละเอียดและความหมายของบทเพลงที่สำคัญ -- ประวัติวิทยากรและนักร้องประจำดนตรี Nu band -- รายชื่อผู้ฝึกซ้อมวงดนตรี -- รายชื่อนักดนตรี -- ประวัติการตั้งโรงเรียนบ้านดนตรี -- ...

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ 2547 2,353 views
   สูจิบัตร,กิจกรรมนักศึกษา   เปิดโลกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2548 827 views
   สูจิบัตร,กิจกรรมการบริการวิชาการ

   พิธีอธิการบดีทวิตียฐาปนา พุทธศักราช 2548

   สูจิบัตร ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2548 789 views
   สูจิบัตร,กิจกรรมผู้บริหาร

   งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ศิลป์ ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา, คณะกรรมการการจัดงานฯ 2549 1,248 views
   สูจิบัตร,กิจกรรมนักศึกษา

   Our Country Photographs Photographs by Alex Levec

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2549 818 views
   สูจิบัตร,นิทรรศการ

   สูจิบัตร พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2550 903 views
   สูจิบัตร,กิจกรรมนักศึกษา

   พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2550

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2550 830 views
   สูจิบัตร,ทุนการศึกษา


   ดนตรีไทยอุดมศึกษา เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชัน

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการจัดงานฯ 2550 869 views
   สูจิบัตร,กิจกรรมการบริการวิชาการ

   พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2550-12-06 1,575 views
   สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

   สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2550 915 views
   สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม,กิจกรรมผู้บริหาร


   พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2551

   กำหนดการ -- คำไหว้ครู -- พิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ -- คำปฎิญาณตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- โอวาทของอธิการบดี --...

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2551 863 views
   สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

   พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2551

   สูจิบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2551-07-23 723 views
   สูจิบัตร,พิธี กิจกรรม

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2