พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- ผู้บริหาร -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ

Description

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีขอเรียนเชิญเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2543 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2543

Type

tha

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.1/3

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนฯ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2543 กล่อง 1

Language

chi;tha

Rights

Mae Fah Luang Uinversity