การ์ด/บัตรเชิญ

Items in the การ์ด/บัตรเชิญ Collection (63 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : การ์ด/บัตรเชิญ / Full Text : / Year :
เนื่องในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบวาระของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ วันที่ 1 ตุลาคม 2548

งานเลี้ยงเนื่องในโอกาสครบวาระดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ของรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและแสดงความขอบคุณ ณ ห้อง The Peak...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2548 772 views
กิจกรรมผู้บริหาร,บัตรเชิญ

ศิลป์ ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเรียนเชิญ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ศิลป์ ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2548 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2548 872 views
กิจกรรมนักศึกษา,บัตรเชิญ,ศิลปวัฒนธรรม

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Our Country และ 50 ปี สายสัมพันธ์ไทย อิลราเอล

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Our Country และ 50 ปี สายสัมพันธ์ไทย อิลราเอล โดย ฯพณฯ นางยาเอล รูบินสไตน์ เอกอัครราชทูตอิสราเอล นายอุดม พัวสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ รองศาสตราจารย์...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2549 765 views
กิจกรรมผู้บริหาร,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,บัตรเชิญ

งานเลี้ยงรับรองและสังสรรค์ โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในชนบท

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเชิญเป็นเกียรติ ในงานเลี้ยงรับรองและสังสรรค์ โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในชนบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2550 764 views
ความร่วมมือทางวิชาการ,กิจกรรมผู้บริหาร,บัตรเชิญ

Fashion Extravaganza Party , 23 rd December 2008 at Ruan Rimman

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2548 707 views
กิจกรรมพนักงาน,บัตรเชิญ

พิธีเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

เนื่องในวโรกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2552-08-28 896 views
พิธี กิจกรรม,บัตรเชิญ

การสัมมนาวิชาการ บนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย -จีน

ในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน ในการสัมมนาวิชาการ บนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย -จีน ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท วันที่ 28 มีนาคม 2548...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2548 765 views
กิจกรรมการบริการวิชาการ,บัตรเชิญ

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานเลี้ยง สายใยแดง - ทองครั้งที่ 1

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2553 750 views
กิจกรรมนักศึกษา,บัตรเชิญ

The Opening Ceremony of the Laos Independence Day Exhibition 2011

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2554 745 views
กิจกรรมผู้บริหาร,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,บัตรเชิญ

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์

รศ.ดร.เทอด เทศประทีป อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ ของ รศ.ดร.ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2552 1,896 views
กิจกรรมผู้บริหาร,บัตรเชิญ

ครบรอบ 4 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2545 857 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ


เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ การรายงานประชาชน ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี การเลี้ยงรับรอง ณ อาคารสันทนาการ บริเวณหอพักลำดวน...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2549 1,014 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ครบรอบ 9 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากก้าวที่หนึ่ง ถึงปีที่เก้า "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ" เนื่องในโอกาส 9 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2550 734 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากก้าวที่หนึ่ง ถึงปีที่สิบ "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม" เนื่องในโอกาส 10 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาละพัฒนาหลักสูตร 2551 831 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ครบรอบ 11 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จากก้าวที่หนึ่ง ถึงปีที่สิบเอ็ด "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม" เนื่องในโอกาส 11 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2552 836 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ครบรอบ 13 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาส 13 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเฉลิมฉลอง ครบรอบ 13 ปี ...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2554 816 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ครบรอบ 14 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาส 14 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในเฉลิมฉลอง ครบรอบ 14 ปี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2555 780 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

ครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาส 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาละพัฒนาหลักสูตร 2556 858 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

Output Formats

omeka-json, omeka-xml