การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2545

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2545
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2545 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 201 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสประจำตัว 43xxxxx -- การสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากคณาจารย์สำนักวิชา -- เรื่องการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2545 -- เรื่องการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา อุปโยคิน -- การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 -- เรื่องหลักเกณฑ์การคิดภาระงานสอน -- (ร่าง) ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารับนักศึกษาที่ขอย้ายเข้าสาขาวิชา -- การอนุมัติให้เปิดหลักสูตรและอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตร -- การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ -- การปรับปรุงรหัสรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2545 -- การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจำภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2545 -- การปรับปรุงประมวลรายวิชา -- การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยประชุมสภาวิชาการ

Date

2545-10-03

Type

Text

Format

Application/pdf. (21 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/33

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University