การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7/2545

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 7/2545
วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2545 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 201 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

(ร่าง) ประกาศเรื่อง การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เรื่อง การบันทึกสัญลักษณ์ในการประเมินผลการศึกษารายวิชาโครงงานนักศึกษาของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีการเรียนการสอนและการประเมินผลยังไม่สิ้นสุด -- เรื่อง การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา อุปโยคิน

Date

2545-09-05

Type

Text

Format

Application/msword. (8 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/32

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University