การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 6/2545

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 6/2545
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2545 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 201 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

เรื่อง ปัญหาการจัดเรียนการสอนให้นักศึกษาต่างชาติ -- เรื่อง (ร่าง) ประกาศ เรื่อง การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) -- การขอเปิดรายวิชาใหม่ -- การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2546 ระบบโควตา และระบบสอบ การคัดเลือกกลางของทบวงมหาวิทยาลัย -- การคัดเลือกผู้แทนสภาวิชาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคล -- การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของรองศาสตราจารย์ น.อ. ยุทธนา ตระหง่าน และรองศาสตราจารย์ ยุทธนา สมิตะสิริ

Date

2545-07-18

Type

Text

Format

Application/pdf. (9 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/31

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang Uinversity