การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2545

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5/2545
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2545 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 201 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประกาศเรื่อง โครงสร้างหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประกาศ เรื่อง แนวทางในการจัดกิจกรรมดูงาน ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะ วิชาชีพตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) -- พิจารณาการขอเปิดรายวิชาใหม่ -- พิจารณาประมวลรายวิชาตามหลักสูตร -- พิจารณาการปรับหลักสูตรสาขาวิชา -- เรื่อง นโยบายการสอนทางไกล -- พิจารณาการคิดภาระงานสอนรายวิชาสัมมนา รายวิชาปัญหาพิเศษ รายวิชาโครงงาน รายวิชาฝึกงาน และรายวิชาที่ไม่ระบุหน่วยกิต

Date

2545-06-06

Type

Text

Format

Application/pdf. (11 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/30

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University