การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 9/2545

Dublin Core

Title

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 9/2545
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2545 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 201 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

การประชุม -- คณะกรรมการ -- สภาวิชาการ

Description

ทบทวนหลักเกณฑ์การคิดภาระงานสอนรายวิชาสัมมนารายวิชา -- คุณสมบัติเฉพาะและวิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ -- การกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา -- การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษระดับ บัณฑิตศึกษา -- การเทียบเคียงรายวิชา -- การให้ความเห็นชอบให้นักศึกษา รหัส 42 xxxxxxxx ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2543 -- การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545 และสาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545 -- เรื่องการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา -- เรื่องการกำหนดการประชุมสภาวิชาการ -- การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2545 (เพิ่มเติม) -- ประกาศ เรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากคณาจารย์ประจำสำนักวิชา -- การปรับปรุงประมวลรายวิชาของสำนักวิชาการจัดการ

Date

2545-11-14

Type

Text

Format

Application/pdf. (13 หน้า)

Call Number

อ มฟล.6.1/34

Location

หมวด 6 การประชุม

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University