อธิการบดี

Items in the อธิการบดี Collection (4 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : อธิการบดี / Full Text : / Year :ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 1 วันที่ 2 ตุลาคม 2544 – 1 ตุลาคม 2548 ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2548 – 1 ตุลาคม...

Output Formats

omeka-json, omeka-xml