การประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาเรื่อง ความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน จ. เชียงราย

Dublin Core

Title

การประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาเรื่อง ความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน จ. เชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

การบริการวิชาการ -- การสัมมนา

Description

ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดสัมมนา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547

Date

2547

Format

MPG : 1 แผ่น ( ความยาว 00:10:00 นาที )

Source

A 0007 -- สื่อโสตทัศนวัสดุ

Rights

Mae Fah Luang University