การสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

การสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานบริหารกลาง

Subject

การสัมมนา -- การจัดการเรียนการสอน

Description

จัดโดยทบวงมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12 - 18 กันยายน 2541

Date

2541

Format

MPG : 2 แผ่น (ความยาว 07:30:00 นาที )

Source

A 0005 -- สื่อโสตทัศนวัสดุ

Rights

Mae Fah Luang University