การนำเสนองานออกแบบจัดจ้างผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

การนำเสนองานออกแบบจัดจ้างผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานบริหารกลาง

Subject

ประวัติ -- ความเป็นมา

Description

เพื่อคัดเลือกผู้ออกแบบผังแม่บท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ พ.ศ. 2540

Date

2540

Format

MPG : 1 แผ่น (ความยาว 04:55:00 นาที )

Source

A 0004 -- สื่อโสตทัศนวัสดุ

Rights

Mae Fah Luang University