BROWSE ITEMS (43 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : ประวัติมหาวิทยาลัย / Collection : / Full Text : / Year :


  บันทึกข้อความ เรื่องการมีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2546 310 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

  บันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญร่วมก่อตั้งมูลนิธิมหาวิทยาลัยล้านนา (เชียงราย)

  ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2537 339 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

  รายงานการประชุม คณะกรรมการรรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงราย

  ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2538 295 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

  ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงราย

  ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2538 299 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

  บัญชีรายชื่อผู้บริจาค เงินสมทบทุน มูลนิธิ มหาวิทยาลัยล้านนา

  ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2538 298 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

  รายงานการประชุม คณะกรรมการรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงราย

  ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2538 309 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

  กำหนดการอภิปราย เรื่องมุมมองมหาวิทยาลัยล้านนาตะวันออกในทศวรรษหน้า

  ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2538 277 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

  ข้อมูลแสดงศักยภาพและความเหมาะสมที่จำเป็นต้องมีมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงราย

  เอกสารการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชาวเชียงราย มหาวิทยาลัยล้านนา -- ความเป็นมา ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงราย, ศักยภาพด้านประชากรและความจำเป็น, ทิศทาง...

  ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2538 285 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย  กำหนดการเข้าพบ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  เรื่องการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถวายสมเด็จย่า ของตัวแทนประชาชนชาวเชียงรายกลุ่มต่างๆ วันที่ 4 มีนาคม 2539 กำหนดการ, รายชื่อตัวแทนประชาชน...

  ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2539 309 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

  เอกสารโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ ม.ป.ป. 411 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

  ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการรณรงค์เพื่อมหาวิทยาลัยและรถไฟเชียงราย

  ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2539-04-04 307 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย  เอกสารประกอบการประชุมปฎิบัติการ เรื่องทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2539-09-02 300 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย


  ข่าวทำเนียบรัฐบาล เรื่องร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.......

  ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2540-02-03 289 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

  บันทึกข้อความ เรื่องการจัดนิทรรศการและการสัมมนาของทบวงมหาวิทยาลัย

  ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2541 279 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

  แบบฟอร์ม (ร่าง) ข้อบังคับมูลนิธิมหาวิทยาลัยล้านนา เชียงราย

  ประวัติการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ ม.ป.ป. 281 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2