จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย -- การประชาสัมพันธ์

Description

Chiangrai Tea and Coffee Month 2021 -- NEO Factory และการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก CSR -- physicochemical Properties and Aromatic profile -- กระบวนการผลิตกาแฟพิเศษ โดยการใช้จุลินทรีย์ -- Is Coffee Good for Your Liver -- Cafe Around -- Activity

Date

2564

Type

Text

Format

22 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/44

Location

server หมวด 3.1 จดหมายข่าว 3.1.3 จดหมายข่าวสถาบันชา

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University