ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "การลดขั้นตอนการทำงาน"

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "การลดขั้นตอนการทำงาน"
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

กิจกรรมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการต่อยอด เรื่อง "การลดขั้นตอนการทำงาน" -- ประมวลภาพ

Date

2563-07-08

Type

Text

Format

Application/pdf.
10 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/19

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University