ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง "การเรียนรู้สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยกระบวนการจัดการความรู้"

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง "การเรียนรู้สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยกระบวนการจัดการความรู้"
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

กิจกรรมการนำเสนอ เรื่อง "การเรียนรู้สู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยกระบวนการจัดการความรู้" -- ประมวลภาพ

Date

2563-02-12

Type

Text

Format

Application/pdf.
12 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/18

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University