ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง "แนวปฏิบัติ/วิธีการในการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน"

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง "แนวปฏิบัติ/วิธีการในการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน"
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

กิจกรรมการนำเสนอ เรื่อง "แนวปฏิบัติ/วิธีการในการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน" -- ประมวลภาพ

Date

2562-06-27

Type

Text

Format

Application/pdf.
13 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/13

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University