จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2543 - มกราคม 2544

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2543 - มกราคม 2544

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

ปฎิทินการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2544 -- ความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาค -- บทความเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับความอยู่รอดของประเทศไทย -- กิจกรรมสำคัญ -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดแผนวิจัยและบริการวิชาการระยะ 5 ปี -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนด 3 มาตรการสนับสนุนอาจารย์สร้างงานวิจัย -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพัฒนาระบบหอพัก -- สาขาภาษาอังกฤษ มฟล.ฮิตสุด -- แนะนำบุคคลสำคัญ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เสียงก้องจากดอยแง่ม -- สัมภาษณ์นายมนตรี เกิดพรม นศ.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

Date

2543

Type

Text

Format

Application/pdf.
(10 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/5

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University