ถอดบทเรียนโครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนโครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 102 อาคาร E3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 -- รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน 2 รายวิชา คือ รายวิชาที่ 1 : Information Technology for Logistic and Supply Chain รายวิชาที่ 2 : Marketing Management -- รายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชา 1401202 เทคโนโลยีการบรรจุ (Packaging Trchnology) -- รายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชา 1804313 หลักการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน (Principles of Immunization) -- รายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตัวอย่างสำนักวิชาแพทยศาสตร์ -- รายงานทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชากฎหมายการท่องเที่ยว -- ประมวลภาพ

Date

2558-07-14

Type

Text

Format

Application/pdf.
24 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/7

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University