อาจารย์สุรพงษ์ อุตมา

Dublin Core

Title

อาจารย์สุรพงษ์ อุตมา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
21 กรกฎาคม 2545 - 20 กรกฎาคม 2547