นายสุเมธ แย้มนุ่น

Dublin Core

Title

นายสุเมธ แย้มนุ่น

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดนตำแหน่ง
(ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
1 ตุลาคม 2550 - 27 พฤศจิกายน 2551
28 พฤศจิกายน 2551 - 27 พฤศจิกายน 2553
28 พฤศจิกายน 2553 - 30 กันยายน 2554