BROWSE ITEMS (100 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย / Collection : / Full Text : / Year :


  นายประจวบ ไชยสาส์น

  ดำรงตำหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 11 พฤศจิกายน 2541 - 22 มิถุนายน 2543 ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 16 มิถุนายน 2546 - 20 กรกฎาคม 2547 21 กรกฎาคม 2547 - 20 กรกฎาคม 2549 20 กรกฎาคม 2549 - 27 พฤศจิกายน 2551 28...

  บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 193 views
  บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

  พลเอกสำเภา ชูศรี

  ดำรงตำหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 26 มิถุนายน 2556 - 7 ตุลาคม 2558 8 ตุลาคม 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 21 กรกฎาคม 2545 - 20 กรกฎาคม 2547 21...

  บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 224 views
  บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

  นายกฤษณพงศ์ กีรติกร

  บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 147 views
  บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  นายไกรสร จันศิริ

  บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 188 views
  บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

  นายคำรณ บุญเชิด

  บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 270 views
  บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
  นายชัย โสภณพนิช

  ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 28 พฤศจิกายน 2551 - 27 พฤศจิกายน 2553 28 พฤศจิกายน 2553 - 25 มิถุนายน 2556 1 พฤษภาคม 2556 - 7 ตุลาคม 2558 8 ตุลาม 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 - 26...

  บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 163 views
  บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

  ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 21 กรกฎาคม 2547 - 20 กรกฎาคม 2549 21 กรกฎาคม 2549 - 27 พฤศจิกายน 2551 28 พฤศจิกายน 2551 - 27 พฤศจิกายน 2553 28 พฤศจิกายน 2553 - 25 มิถุนายน 2556 1 พฤษภาคม 2556 - 7 ตุลาคม 2558 8...

  บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 175 views
  บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

  นายณรงค์ วงศ์วรรณ

  บุคคลสำคัญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 281 views
  บุคคลสำคัญ,คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2