ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

Dublin Core

Title

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
11 พฤศจิกายน 2541 - 22 มิถุนายน 2543