ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน

Dublin Core

Title

ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
21 กรกฎาคม 2543 - 20 กรกฎาคม 2546
21 กรกฎาคม 2545 - 20 กรกฎาคม 2547