ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาโรจน์ รอดคืน

Dublin Core

Title

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาโรจน์ รอดคืน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ
1 พฤษภาคม 2556 - 7 ตุลาคม 2558