นายสมชาย พงษธา

Dublin Core

Title

นายสมชาย พงษธา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
21 กรกฎาคม 2543 - 20 กรกฎาคม 2546
21 กรกฎาคม 2545 - 20 กรกฎาคม 2547
21 กรกฎาคม 2547 - 20 กรกฎาคม 2549
21 กรกฎาคม 2549 - 27 พฤศจิกายน 2551
28 พฤศจิกายน 2551 - 27 พฤศจิกายน 2553
28 พฤศจิกายน 2553 - 25 มิถุนายน 2556
1 พฤษภาคม 2556 - 7 ตุลาคม 2558
8 ตุลาคม 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2563