รองศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

Dublin Core

Title

รองศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
8 ตุลาคม 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2563