ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริตนา ประทีปะเสน

Dublin Core

Title

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริตนา ประทีปะเสน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
21 กรกฎาคม 2545 - 20 กรกฎาคม 2547
21 กรกฎาคม 2547 - 20 กรกฎาคม 2549

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
21 กรกฎาคม 2543 - 20 กรกฎาคม 2546