รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

Dublin Core

Title

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
1 พฤษภาคม 2556 - 7 ตุลาคม 2558
27 กุมภาพันธ์ 2561 - 26 กุมภาพันธ์ 2563

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
18 พฤศจิกายน 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2561