รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ุ วงษ์บูรณาวาทย์

Dublin Core

Title

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ุ วงษ์บูรณาวาทย์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

Description

ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
21 กรกฎาคม 2547 - 20 กรกฎาคม 2549