โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, พฤษภาคม 2540

Dublin Core

Title

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, พฤษภาคม 2540

Creator

สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

จัดทำโดย คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, พฤษภาคม 2540
เอกสารสำเนา จำนวน 25 แผ่น ประกอบด้วย ชื่อและลักษณะโครงการ , หน่วยงานที่รับผิดชอบ, เหตุผลและความจำเป็นและหลักการในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่, วัตถุประสงค์, วิธีดำเนินการ, เป้าหมายการดำเนินงาน, ทรัพยากรที่ต้องการ, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ, ภาคผนวก

Date

2540

Type

Text

Call Number

อ ชร.1.1/21

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2539 - 2541 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University