โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, มิถุนายน 2540

Dublin Core

Title

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, มิถุนายน 2540

Creator

สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

จัดทำโดย คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, มิถุนายน 2540
เอกสารเย็บเล่ม จำนวน 45 หน้า ประกอบด้วย ชื่อและลักษณะโครงการ ,หน่วยงานที่รับผิดชอบ, เหตุผลและความจำเป็นและหลักการในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่, วัตถุประสงค์, วิธีดำเนินการ, เป้าหมายการดำเนินงาน, ทรัพยากรที่ต้องการ, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ,ภาคผนวก

Date

2540

Call Number

อ ชร.1.1/22

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2539 - 2541 กล่อง 2

Rights

Mae Fah Luang University