BROWSE ITEMS (126 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • Keyword : / Tag : โครงการจัดตั้ง มฟล. / Collection : / Full Text : / Year :


  เอกสารบรรยายสรุปข้อมูลจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2538 (อย่างย่อ)

  เอกสารแนะนำจังหวัดเชียงราย เหนือสุดยอดแดนสยามประตูสู่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ เอกสาร จำนวน 27 แผ่นประกอบด้วยแผนที่จังหวัดเชียงราย และข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย โดย ดร.ยิ่งยง...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2538 760 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

  ข้อมูลแสดงศักยภาพและความเหมาะสมของการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์สถานแด่สมเด็จย่าและสืบสานพระราชปณิธาน ปลูกป่า สร้างคน ของพระองค์ เสนอ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (นายบรรหารศิลปอาชา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 625 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.,ประวัติมหาวิทยาลัย

  รายงานข้อมูลเพื่อการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเชียงราย

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2537 767 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.

  ข้อมูลแสดงศักยภาพและความเหมาะสมของการยกฐานะสถาบันราชภัฎเชียงราย เป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์สมเด็จย่า และสืบสานพระราชปณิธาน ปลูกป่า สร้างคน ของพระองค์ เอกสารประกอบด้วยข้อมูลจังหวัดเชียงราย ด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2539 617 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.

  เอกสารสรุปย่อ สาระสำคัญของโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์สถานแด่สมเด็จย่าและสืบสานพระราชปณิธาน ปลูกป่า สร้างคน ของพระองค์ เสนอต่อรัฐบาล(นายกรัฐมนตรีและรมว.ทบวงฯ)...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2539 583 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.

  รายงานสรุปความคืบหน้า การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 1 และ 2

  ฉบับที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม - 20 สิงหาคม 2539 โดยคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรายงานสรุปความคืบหน้า การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม - 20 กันยายน 2539...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2539 569 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.

  โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จังหวัดเชียงราย รายงานฉบับที่ 2

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อประกอบการ จัดทำโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบด้วย บทนำ, สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม, ตาราง ,ทิศทางการพัฒนา , แผนยุทธศาสตร์,...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2539 615 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.


  (ร่าง) ขอบเขตและข้อกำหนดรายละเอียด การจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย, พฤศจิกายน 2539 เอกสารประกอบด้วย คำนำ ,วัตถุประสงค์, ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ข้อกำหนด,...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2539 662 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.

  ขอบเขตและข้อกำหนดรายละเอียด การว่าจ้างจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย, มกราคม 2540 เอกสารประกอบด้วย คำนำ ,วัตถุประสงค์, ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ข้อกำหนด,...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2540 717 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.

  รายงานสรุปความคืบหน้า การจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 2

  1 กันยายน 2539 - 6 มกราคม 2540 โดยสำนักงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เอกสารประกอบด้วย ขั้นตอนการดำเนินงานภารกิจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2539 - 2540 598 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.


  สรุปข้อราชการ เรื่องโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

  เสนอฯพณฯรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย (นายมนตรี ด่านไพบูลย์) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2540 โดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย เอกสารสำเนา จำนวน 22 แผ่น ประกอบด้วย แผนที่จังหวัดเชียงราย ,...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2540 638 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.

  เอกสารสรุป กระบวนทัศน์การจัดครุศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  นำเสนอโดย คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎเชียงราย , มกราคม 2540 เอกสารสำเนา จำนวน 40 แผ่น ประกอบด้วย...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย ,สถาบันราชภัฎเชียงราย 2540 572 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.

  บันทึกช่วยจำการประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการเตรียมการแผนการดำเนินการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2541 ณ ห้องประชุมบริหารชั้น 3 ทบวงมหาวิทยาลัย เอกสารสำเนา จำนวน 24 แผ่น ประกอบด้วย...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย, ทบวงมหาวิทยาลัย 2541 658 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.

  ประเด็นบรรยายสรุป โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ต่อ หัวหน้าพรรคชาติไทย,รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย วันที่ 7 มีนาคม 2541 และ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและคณะ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เอกสารสำเนา จำนวน 80 แผ่น...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2541 600 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.


  ข้อมูลการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  เอกสาร จำนวน 13 แผ่น ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นที่ดอยแง่มเพื่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, บัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดินบริเวณถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย (ดอยแง่ม),...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานจังหวัดเชียงราย ม.ป.ป. 603 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.


  โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, พฤษภาคม 2540

  จัดทำโดย คณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, พฤษภาคม 2540 เอกสารสำเนา จำนวน 25 แผ่น ประกอบด้วย ชื่อและลักษณะโครงการ...

  ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สำนักงานจังหวัดเชียงราย 2540 861 views
  โครงการจัดตั้ง มฟล.

  Output Formats

  atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2