สรุปข้อราชการ เรื่องโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

สรุปข้อราชการ เรื่องโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

เสนอรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
(นายมนตรี ด่านไพบูลย์) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2540 โดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย
เอกสารสำเนา จำนวน 22 แผ่น ประกอบด้วย แผนที่จังหวัดเชียงราย , ความเป็นมาและการมีส่วนร่วมองชาวเชียงรายในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย, ภารกิจ ,ทิศทางและจุดเน้น,ศักยภาพด้านประชากร,ความโดดเด่นของจังหวัดเชียงราย, ศักยภาพของสถาบันราชภัฎเชียงราย,การเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2540

Call Number

อ ชร.1.1/14

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2534 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University