โครงการพัฒนาอาจารย์ สถาบันราชภัฎเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมการปรับโอนไปสู่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฉบับสมบูรณ์)

Dublin Core

Title

โครงการพัฒนาอาจารย์ สถาบันราชภัฎเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมการปรับโอนไปสู่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฉบับสมบูรณ์)

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง --โครงการจัดตั้ง

Description

เอกสาร จำนวน 19 แผ่น ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล ,วัตุประสงค์,เป้าหมาย,ระยะเวลาดำเนินการ, วิธีการดำเนินการ,ผลคาดว่าจะได้รับ ,งบประมาณ, ภาคผนวก

Date

2540

Call Number

อ ชร.1.1/13

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2534 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University