ขอบเขตและข้อกำหนดรายละเอียด การว่าจ้างจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ขอบเขตและข้อกำหนดรายละเอียด การว่าจ้างจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

สำนักงานจังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โครงการจัดตั้ง

Description

โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย, มกราคม 2540
เอกสารประกอบด้วย คำนำ ,วัตถุประสงค์, ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,ข้อกำหนด, ขอบเขตการจัดทำผังแม่บท, แนวคิด, การจัดทำรายงาน , การเสนอรายงาน, ระยะเวลาการดำเนินงาน ,คุณสมบัติของผู้รับจ้างและบุคลากร, เงื่อนไข

Date

2540

Format

เอกสาร จำนวน 10 แผ่น

Call Number

อ ชร.1.1/11

Location

เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2534 - 2541 กล่อง 1

Rights

Mae Fah Luang University